Eind 2018 is het nieuwe EV-meerjarenplan ‘Veiligheid is te weten’ vastgesteld. Dit document bevat de weerslag van het gezamenlijk denkproces, van ambities naar doelstellingen, naar resultaten, indicatoren en normen. Deze laatste zijn geformuleerd per lectoraat en voor het EV als geheel.

AMBITIE 2019
VALORISATIEWIEL
ONDERWIJS
EN TRAINING
AMBITIE 2019

Ook in de planperiode 2019 – 2022 legt het EV de primaire focus bij de valorisatie richting het onderwijs, met de volgende resultaten, meetinstrument en norm:

SAMENWERKING
EN FINANCIËN
AMBITIE 2019

Binnen het EV wordt de relevantie van het uitgevoerde onderzoek voor de beroepspraktijk zeer belangrijk gevonden. Dit wordt sinds jaar en dag vertaald naar een financiële doelstelling.

VERMARKTEN
EN TOEPASSEN
AMBITIE 2019

Binnen het EV wordt de relevantie van het uitgevoerde onderzoek sinds jaar en dag belangrijk gevonden.

AMBITIE 2019

Eind 2018 is het nieuwe EV-meerjarenplan ‘Veiligheid is te weten’ vastgesteld. Dit document bevat de weerslag van het gezamenlijk denkproces, van ambities naar doelstellingen, naar resultaten, indicatoren en normen. Deze laatste zijn geformuleerd per lectoraat en voor het EV als geheel.

VALORISATIEWIEL

Het valoriseren van nieuw ontwikkelde en bestaande kennis richting de drie ‘klantgroepen’ (onderwijs, werkveld en kennisdomein) is de raison d’être van een expertisecentrum.

Het instrument is primair een kwalitatief instrument en wordt gehanteerd als basis voor ‘het inhoudsrijke gesprek’ binnen het expertisecentrum en in het halfjaarlijkse voortgangsgesprek tussen het College van Bestuur en de voorzitter van het betreffende expertisecentrum.

Het instrument valorisatiewiel is opgebouwd uit drie hoofdcategorieën/drivers. Elk van de drie drivers kent vier categorieën, met daaronder steeds vijf aspecten die elk met zes vragen worden gemeten. In totaal dus 360 vragen.

Voor het nieuwe meerjarenplan van het EV hebben stuurgroepleden en lectoren aan de hand van het valorisatiewiel hun ambities geëxpliciteerd en voor de vijf belangrijkste doelstellingen omgezet naar resultaten en indicatoren.

Geheel volgens de principes van zelf- en resultaatsturing is het aan elk lectoraat zelf om die activiteiten te ontplooien die optimaal bijdragen aan de afgesproken resultaten.

De verantwoording zal gebeuren aan de hand van de (half)jaarrapportages, waarin tijdens het inhoudsrijke gesprek tussen stuurgroep en lectoren de doelrealisatie op EV-niveau centraal zal staan.

ONDERWIJS
EN TRAINING
AMBITIE 2019

Ook in de planperiode 2019 – 2022 legt het EV de primaire focus bij de valorisatie richting het onderwijs, met de volgende resultaten, meetinstrument en norm:

AMBITIE 2019
SAMENWERKING
EN FINANCIËN

Binnen het EV wordt de relevantie van het uitgevoerde onderzoek voor de beroepspraktijk zeer belangrijk gevonden. Dit wordt sinds jaar en dag vertaald naar een financiële doelstelling.

AMBITIE 2019
VERMARKTEN
EN TOEPASSEN

Binnen het EV wordt de relevantie van het uitgevoerde onderzoek sinds jaar en dag belangrijk gevonden.