POSTADRES
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch

CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

POSTADRES
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch

CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

COLOFON
Dit digitaal jaarrapport is tot stand gekomen met dank aan stuurgroep, lectoren, manager en ondersteuning van het Expertisecentrum Veiligheid.

Vormgeving:
Maglr.com

© Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarrapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het expertisecentrum.