Bijna alle onderdelen van het in 2017 ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem en -plan zijn in 2018 geoperationaliseerd en geïmplementeerd.

KWALITEITSZORG
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Tijdens 2018 is conform het EV-kwaliteitsplan de kwaliteitszorg nader geoperationaliseerd, voor zover nodig. Het startformulier, inclusief datamanagementplan is per september 2018 geïmplementeerd. In dit formulier is de EV-checklist verwerkt.

Twee lectoraten hebben een volledige peer review uitgevoerd, twee lectoraten niet. Voor het vijfde, startende, lectoraat was dit nog niet aan de orde.

De lectoren waarderen deze vorm van collegiale feedback, juist doordat een lector met een andere expertise met een onbevangen doch kundige blik naar het betreffende project kijkt.

De beoogde klanttevredenheidsmeting bij opdrachtgevers is in 2018 nog niet omgezet in een standaardvragenlijst, vanwege gevoeld belang en urgentie. Voorjaar 2019 wordt dit evaluatieformulier, na consult bij lectoren, vastgesteld en ingevoerd.

Niveau project
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Ondermijning is in 2018 tot stand gekomen, uitmondend in de lectorale rede in juni. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Balanceren is ook in 2018 geschreven, de rede is gepland in mei 2019.

De gesprekkencyclus is grotendeels conform planning uitgevoerd. De functionerings- en beoordelingsgesprekken met de ondersteuners, de EV-onderzoeker, manager en vier lectoren hebben plaatsgevonden. Met de lector IV zijn planningsgesprekken gevoerd.

Niveau lectoraat
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

De halfjaarlijkse verantwoording per lectoraat is grotendeels uitgevoerd. Niet alle lectoren hebben een zelfreflectie op de lectoraatstresultaten ingediend voor het halfjaarrapport. Dit vormde overigens geen belemmering in de bespreking in en vaststelling door de stuurgroep.

Het meerjarenplan 2014-2018 kende zijn laatste jaar en het nieuwe meerjarenplan 2019-2022 is via heidagen en conceptversies tot stand gekomen. De inhoudelijke verantwoording is conform planning uitgevoerd, met een half- en een jaarrapport binnen het EV en het halfjaarlijkse voortgangsgesprek van het EV met het CvB. De financiële verantwoording was een stuk lastiger. Avansbreed is er een nieuw financieel systeem ingevoerd, waarbij de rapportageprioriteit niet bij Onderzoek lag. Gevolg hiervan was dat pas in september de eerste, voorlopige, rapportage werd aangeleverd.

Niveau Expertisecentrum
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Vanwege de financiële zorgvuldigheid binnen het EV heeft dit risico gelukkig geen nadelige consequenties gekregen.

Het rondetafelgesprek is vanwege agendaperikelen gepland voor februari 2019.

De externe onafhankelijke visitatie die op 12 april 2019 wordt uitgevoerd is in het najaar 2018 voorbereid. Een externe schrijver heeft de kritische reflectie geschreven, mede aan de hand van een verzameling documenten en interviews met manager en lectoren. De stuurgroepleden hebben extra voeding via een bilateraal met de manager ingebracht.

KWALITEITSZORG

Bijna alle onderdelen van het in 2017 ontwikkelde kwaliteitszorgsysteem en -plan zijn in 2018 geoperationaliseerd en geïmplementeerd.

EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Tijdens 2018 is conform het EV-kwaliteitsplan de kwaliteitszorg nader geoperationaliseerd, voor zover nodig. Het startformulier, inclusief datamanagementplan is per september 2018 geïmplementeerd. In dit formulier is de EV-checklist verwerkt.

Twee lectoraten hebben een volledige peer review uitgevoerd, twee lectoraten niet. Voor het vijfde, startende, lectoraat was dit nog niet aan de orde.

De lectoren waarderen deze vorm van collegiale feedback, juist doordat een lector met een andere expertise met een onbevangen doch kundige blik naar het betreffende project kijkt.

De beoogde klanttevredenheidsmeting bij opdrachtgevers is in 2018 nog niet omgezet in een standaardvragenlijst, vanwege gevoeld belang en urgentie. Voorjaar 2019 wordt dit evaluatieformulier, na consult bij lectoren, vastgesteld en ingevoerd.

Niveau project
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Ondermijning is in 2018 tot stand gekomen, uitmondend in de lectorale rede in juni. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat Balanceren is ook in 2018 geschreven, de rede is gepland in mei 2019.

De gesprekkencyclus is grotendeels conform planning uitgevoerd. De functionerings- en beoordelingsgesprekken met de ondersteuners, de EV-onderzoeker, manager en vier lectoren hebben plaatsgevonden. Met de lector IV zijn planningsgesprekken gevoerd.

De halfjaarlijkse verantwoording per lectoraat is grotendeels uitgevoerd. Niet alle lectoren hebben een zelfreflectie op de lectoraatstresultaten ingediend voor het halfjaarrapport. Dit vormde overigens geen belemmering in de bespreking in en vaststelling door de stuurgroep.

Niveau lectoraat
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
OVERLEGSTRUCTUUR

De Raad van Advies is in 2018 één keer, in het voorjaar, bijeengekomen. De najaarsbijeenkomst is geannuleerd, vanwege het grote aantal last minute afmeldingen.

De stuurgroep heeft conform planning viermaal overlegd, steeds één uur onderling en twee uur met de lectoren. Daarnaast zijn er twee heidagen samen met de lectoren uitgevoerd.

In 2018 is door de lectoren het projectenoverleg vijf keer uitgevoerd, waarbij het één maal is gelukt dat de voorzitter van de stuurgroep bij een deel aanschuift.

Er zijn twee ‘heidagen’ onder lectoren geweest.

De deskundigheidsbevordering van docenten is voortgaand uitgevoerd, ook via onderling overleg: kenniskringbijeenkomsten per lectoraat zijn uitgevoerd, met een frequentie variërend van één keer per maand tot één keer per blok.

Er is in maart een inhoudelijke EV-brede kenniskringbijeenkomst gehouden bij de Bossche Sferen, een inburgeringsprogramma van de Gemeente ’s-Hertogenbosch voor statushouders.

De andere EV-brede kenniskringbijeenkomst is ingevuld via het decembercongres van het EV.

Het meerjarenplan 2014-2018 kende zijn laatste jaar en het nieuwe meerjarenplan 2019-2022 is via heidagen en conceptversies tot stand gekomen. De inhoudelijke verantwoording is conform planning uitgevoerd, met een half- en een jaarrapport binnen het EV en het halfjaarlijkse voortgangsgesprek van het EV met het CvB. De financiële verantwoording was een stuk lastiger. Avansbreed is er een nieuw financieel systeem ingevoerd, waarbij de rapportageprioriteit niet bij Onderzoek lag. Gevolg hiervan was dat pas in september de eerste, voorlopige, rapportage werd aangeleverd. Vanwege de financiële zorgvuldigheid binnen het EV heeft dit risico gelukkig geen nadelige consequenties gekregen.

Het rondetafelgesprek is vanwege agendaperikelen gepland voor februari 2019.

De externe onafhankelijke visitatie die op 12 april 2019 wordt uitgevoerd is in het najaar 2018 voorbereid. Een externe schrijver heeft de kritische reflectie geschreven, mede aan de hand van een verzameling documenten en interviews met manager en lectoren. De stuurgroepleden hebben extra voeding via een bilateraal met de manager ingebracht.

Niveau Expertisecentrum
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID