EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
LECTORATEN

In 2018 was de vacature voor het lectoraat Veiligheid, Openbare Orde en Recht nog niet ingevuld. Het lectoraat Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid zal in 2019 een nieuwe focus krijgen en gaat verder onder de naam Transmuraal Herstelgericht Werken. Binnen het kader van de integrale benadering hebben de lectoren ieder een eigen, inhoudelijk en organisatorisch zwaartepunt. Ze schakelen tussen de verschillende disciplines en versterken elkaar.

Het Expertisecentrum Veiligheid bestaat uit zes lectoraten. 

Het lectoraat richt zich uitdrukkelijk op de verbinding intra- en extramuraal, op de brug tussen binnen en buiten en dus op transmuraal herstelgericht werken in de re-integratie en nazorg van burgers die uit detentie komen. Ook andere kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuislozen, asielzoekers, cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen in de overstap van intra- naar extramurale zorg. Het herstelgericht werken naar re-integratie in de wijk of de buurt zet steeds de cliënt centraal in zijn proces naar het weer opnemen van een volwaardig en actief burgerschap. De focus ligt daarbij op het inzetten van krachten en vaardigheden van het individu en zijn sociaal netwerk.

Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken is een nieuw lectoraat, gestart op 1 januari 2018.

BALANCEREN TUSSEN
DWANG, DRANG
EN VEILIGHEID
LECTORATEN
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID

Het Expertisecentrum Veiligheid bestaat uit zes lectoraten. 

In 2018 was de vacature voor het lectoraat Veiligheid, Openbare Orde en Recht nog niet ingevuld. Het lectoraat Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid zal in 2019 een nieuwe focus krijgen en gaat verder onder de naam Transmuraal Herstelgericht Werken. Binnen het kader van de integrale benadering hebben de lectoren ieder een eigen, inhoudelijk en organisatorisch zwaartepunt. Ze schakelen tussen de verschillende disciplines en versterken elkaar.

ONDERMIJNING

Het lectoraat maakt inzichtelijk hoe processen en mechanismen van ondermijning werken. Welke rol burgers, professionals en hun organisaties daarbij spelen. En hoe deze weerbaarder gemaakt kunnen worden tegen deze ontwikkelingen.

De bedreiging schuilt niet primair in het feit dat stelselmatig de wet wordt overtreden, maar in het feit dat democratische processen en procedures worden beïnvloed door een groeiend scala aan ondermijnende activiteiten. Ondermijnende criminaliteit is vooral een economisch gedreven maatschappelijk fenomeen waarbij de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld een belangrijk kenmerk is.

Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van de structuren van onze maatschappij met een crimineel oogmerk. Het tast de fundamenten aan en brengt de legitimiteit van het stelsel dat de maatschappij beschermt – en uiteindelijk de rechtstaat – in gevaar.

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID
BALANCEREN TUSSEN
DWANG, DRANG
EN VEILIGHEID

Het lectoraat richt zich uitdrukkelijk op de verbinding intra- en extramuraal, op de brug tussen binnen en buiten en dus op transmuraal herstelgericht werken in de re-integratie en nazorg van burgers die uit detentie komen. Ook andere kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuislozen, asielzoekers, cliënten in de geestelijke gezondheidszorg, worden geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen in de overstap van intra- naar extramurale zorg. Het herstelgericht werken naar re-integratie in de wijk of de buurt zet steeds de cliënt centraal in zijn proces naar het weer opnemen van een volwaardig en actief burgerschap. De focus ligt daarbij op het inzetten van krachten en vaardigheden van het individu en zijn sociaal netwerk.

Lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken is een nieuw lectoraat, gestart op 1 januari 2018.

INTEGRALE
VEILIGHEID

We vinden deze mensen doorgaans terug in wijken waar allerlei maatschappelijke problemen samenkomen en elkaar versterken. Mensen voelen zich in de steek gelaten, maar ook vrij, uitgedaagd of genoodzaakt hun eigen oplossingen te zoeken. Docent-onderzoekers zoeken naar methodieken om deze groepen alsnog te bereiken, samen met professionals uit de hulpverlening, het onderwijs, de politie, gemeentelijke diensten of woningcorporaties. Bij Integrale Veiligheid draait het om de kwaliteit van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen in de veiligheidsketen. De methodologische expertise van het lectoraat ligt op het gebied van exemplarisch handelingsonderzoek, een intensief leer- en zoekproces van onderzoeker en onderzochten.

Het lectoraat Integrale Veiligheid richt zich op een boeiend maar weerbarstig domein: de ‘rafelranden’ van de samenleving. Hieronder verstaan we prostituees, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, risicojongeren en multiproblem gezinnen.

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJK-
HEIDSRELATIES

De focus van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ligt op professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid en onvrijwilligheid.

Het lectoraat richt zich op drie domeinen van geweld in afhankelijkheidsrelaties: geweld in het gezin of de familie (waaronder kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling), geweld door professionals en in de institutionele sector (zoals zorg, justitie, onderwijs en kerk) en geweld op het terrein van mensenhandel (waaronder loverboyproblematiek en gedwongen prostitutie). Professionals die met deze typen geweld te maken krijgen staan voor grote uitdagingen. Het vergroten van hun deskundigheid en weerbaarheid staan daarom centraal. 

Het onderzoeksprogramma kent drie onderzoekslijnen: Onderzoek en onderwijs, Onderzoek naar fenomenen in de levensloop en methodieken voor preventie en interventie en Onderzoek naar de aanpak en rol van professionals ter versterking van hun weerbaarheid.

Digitalisering en Veiligheid is een nieuw lectoraat, gestart in september 2016. De focus ligt op de maatschappelijke impact van digitalisering, met name voor burgers en professionals in het veiligheidsdomein op lokaal niveau.

Digitalisering heeft een grote impact op de organisatie van de veiligheid. Er zijn grote verwachtingen over informatie gestuurd werken, er ontstaan nieuwe vraagstukken rond het gebruik van data en nieuwe rollen van burgers en ondernemers tekenen zich af. Het lectoraat richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van toepassingen van digitale technologie en data, en op de impact hiervan op de organisatie van de veiligheid, waaronder netwerksamenwerking en nieuwe rollen en taken voor burgers en ondernemers.