EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
REFLECTIE

In de reflectie leest u meer over hoe Expertisecentrum Veiligheid gewerkt heeft in het algemeen en de lectoraten in het bijzonder. De reflecties van de lectoraten worden begeleid met een projectomschrijving zodat de lezer een idee krijgt over hoe we werken, welke keuzes maken en welke vaardigheden we inzetten.

MINOR WERKEN
AAN WEERBAARHEID
EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
REFLECTIE

In de reflectie leest u meer over hoe Expertisecentrum Veiligheid gewerkt heeft in het algemeen en de lectoraten in het bijzonder. De reflecties van de lectoraten worden begeleid met een projectomschrijving zodat de lezer een idee krijgt over hoe we werken, welke keuzes maken en welke vaardigheden we inzetten.

In menig jaarverslag kijken de aanbieders “met trots” terug op hetgeen in de afgelopen periode is bereikt. Namens de stuurgroep van het Expertisecentrum Veiligheid (EV) heb ik daar ook in dit geval alle reden toe.

Het EV vervult een niet meer weg te denken plek binnen Avans Hogeschool. Als verbindende factor tussen onderwijs en werkveld. Een robuust collectief lectoren en docent-onderzoekers dat werkt aan de verkenning van de oplossing van nieuwe of naderende veiligheidsvraagstukken. Steeds meer samen, ont-schot, multidisciplinair. Met onderzoeksresultaten die er in de beroepspraktijk van de aangesloten opleidingen toe doen. En die onze studenten en docenten handvatten bieden bij het verder vorm en inhoud geven aan ons onderwijs.

Van eer-gerelateerd geweld tot ondermijning. Van transmuraal herstelgericht werken tot digitalisering en sociale veiligheid.

Gestaag werkend aan de professionalisering en het vergroten van het handelingsrepertoire voor HBO-juristen, - sociale werkers, -veiligheidskundigen en- bestuurskundigen.

We staan vlak voor de periodieke kwaliteitsaudit van ons expertisecentrum en zien die met meer dan vertrouwen tegemoet. Met plezier ook, want we willen graag beter hoe we het nóg beter kunnen doen.

“In de Pas of Uit de Maat” – dát was de titel van het meerjarenplan waarop het laatste verslagjaar van die periode betrekking heeft. In de pas – het EV als geoliede machine. Uit de Maat – de optelling van de lectoraten overstijgt hun aantal. In impact en relevantie, in onderzoekskwaliteit. In alle bescheidenheid denk ik dat ons expertisecentrum die doelen heeft gehaald. Alle reden inderdaad, om met trots te kunnen terugkijken op het afgelopen jaar.

GABRIELLE LEIJH
ILSE VAN DE PAS
MARGO VAN DER PUT - VAN DER VANGE
RON TENGE
Stuurgroep Expertisecentrum Veiligheid

EXPERTISECENTRUM VEILIGHEID
MINOR
WERKEN AAN
WEERBAARHEID

De minor Werken aan Weerbaarheid vormt een leer- en ontwikkelomgeving waarbinnen studenten, docenten en beroepspraktijk samen in een zoektocht optrekken, ter versterking van de weerbaarheid op alle niveaus, binnen de complexiteit van de beroepsuitoefening. Samen met de partners JHS, AVB, ASH en ASB organiseert het EV voor studenten deze minor.

Studenten uit verschillende disciplines gingen aan de slag met weerbaarheid in het veiligheidsdomein: ontdekken wat weerbaarheid betekent, hoe je dat vertaalt naar concreet handelen en welke consequenties dat heeft in de bredere context van samenwerking met ketenpartners. Thema's waren onder meer ondermijnende criminaliteit, mensenhandel, eergerelateerd geweld en radicalisering met/voor organisaties uit de praktijk, zoals lokale en regionale overheden, politie en welzijnsorganisaties.