POSTADRES
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Hugo de Grootlaan 37,
3e etage
5223 LB ’s-Hertogenbosch


CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

POSTADRES
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Hugo de Grootlaan 37,
3e etage
5223 LB ’s-Hertogenbosch


CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

COLOFON
Dit digitaal jaarrapport is tot stand gekomen met dank aan stuurgroep, lectoren, manager en ondersteuning van het Expertisecentrum Veiligheid.

Vormgeving:
Maglr.com

© Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarrapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het expertisecentrum.

Nationale Beeldbank
Inge Jansen/Piet Meer/
Yvonne Smits