New image

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

New image

BEN KOKKELER

New image (Copy)

LECTORAAT

LECTORAAT

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

group_3.jpg

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Waar ons lectoraat in 2019 nog vaak moest uitleggen wat er met ‘digitalisering’ werd bedoeld, was dat in het voorjaar van 2020 in één klap voorbij. Vrijwel iedereen is sinds de ‘intelligente lockdown’ en de daarop volgende beperkingen op zijn eigen wijze bezig zich een weg te banen op de digitale snelweg.  

Digitalisering heeft grote impact op de organisatie van de veiligheid. Er zijn grote verwachtingen over informatie gestuurd werken, er ontstaan nieuwe vraagstukken rond het gebruik van data en nieuwe rollen van burgers en ondernemers tekenen zich af.

Zo werd in 2020 snel  duidelijk dat de grenzen vervagen tussen de privé ruimte op internet, data waarmee zorgorganisaties werken, en data die bijvoorbeeld politie, brandweer en veiligheidsregio’s toepassen in hun werk.

New image
foto_dv_samenwerking_-_ethiek.jpg

PROJECT

ELSA
impact analyse

asds.jpg

PROJECT

BetrouwbaarOnline

1. Smart organizations

Het doel is om organisaties en netwerken bij te staan zodat ze tijdig kunnen inhaken op nieuwe ontwikkelingen rond onderlinge data-uitwisseling en informatie gestuurd werken.

En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt. We verschaffen hiermee professionals houvast in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.

KLIK OM DE OVERIGE CLUSTERS TE BEKIJKEN

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht in ongekend hoog tempo een ‘corona app’ op de markt

Het lectoraat richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van toepassingen van digitale technologie en data, en op de impact hiervan op de organisatie van de veiligheid, waaronder netwerksamenwerking en nieuwe rollen en taken voor burgers en ondernemers.

Het onderzoek van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid richt zich op drie situaties waarin snelle veranderingen optreden in het gebruik en de waardering van digitale technologie:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht in ongekend hoog tempo een ‘corona app’ op de markt. Deze app koppelt echter niet op de huisarts waarmee de burger een vertrouwensband heeft, maar op het ‘bron- en contactonderzoek’ van een GGD/GHOR, en er kwam een dashboard voor regio’s. Zo ontstaan er in hoog tempo nieuwe datastromen en -platformen tussen GGDs/GHORs, veiligheidsregio’s en gemeenten. Dit veroorzaakt weer vele nieuwe vraagstukken waarop ons lectoraat zich richt. 

group_copy.jpg

PROJECT

de impact van sensoring

schermafbeelding_2021-03-17_om_09.09.07.jpg
group_6.png
group.jpg

PROJECT

de impact van sensoring 

Onderzoek naar de impact van sensoring ter bevordering van sociale veiligheid in de wijk Lombardijen Rotterdam

Op welke manier kan sensoring bijdragen aan de bescherming van en het veilig voelen van bewoners in wijk of buurt? Met deze vraagstelling van de partners in het Fieldlab Inbraakvrije Rotterdam ging ons lectoraat eind 2019 aan de slag. 

Op basis van een literatuurstudie en vervolgens empirische verkenning onder bewoners en professionals presenteerden wij in juli en november 2020 een eerste verkenning naar de impact van sensoring op de veiligheidsbeleving van bewoners in een wijk. Aanleiding voor het onderzoek was de gerichte en projectmatige interventie in het Fieldlab Inbraakvrije wijk dat de stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) in samenwerking met de gemeente Rotterdam ontwikkelt. 

De overall – voorlopige - conclusie is dat de impact van de Fieldlab interventies (technische installaties zoals intelligente lantaarnpalen, voorlichting en dergelijke) op de beleefde veiligheid gering is. Ook loopt de beleving van bewoners zeer uiteen: als men denkt dat de camera’s en sensoren inbraken voorkomen, is men vaak positief. Als men zich echter realiseert dat de camera’s 24/7 het openbare leven op straat scannen, zijn er vele vragen rond privacy en rond de meerwaarde van sensoren.

De lage overall impact op de beleefde veiligheid is te verklaren door de opzet van de Fieldlab interventies, die niet gericht was op zogenaamde coproductie van sociale veiligheid. Bij die coproductie gaat het om twee zaken. Geplande coproductie, vaak cocreatie genoemd, waarin samen met burgers actief wordt nagedacht voordat er een technische oplossing wordt gerealiseerd. Veel belangrijker nog is dat er aandacht is voor de ongeplande, spontane vormen van coproductie: mensen vinden hun eigen weg in het organiseren van veiligheid in eigen buurt.

Veel belangrijker is nog dat er aandacht is voor de onbekende, spontane vormen van coproductie 

Vaak doen ze dat met digitale middelen die ze prettig vinden, waarvan ze het gevoel hebben dat ze in control zijn. De aanpak van het Fieldlab voorzag niet deze vormen van coproductie. Er werden een reeks ‘voorlopige’ conclusies geformuleerd, omdat de intelligente lantaarnpalen pas sinds enkele maanden operationeel waren. Bovendien had de corona crisis ook in deze wijk een grote impact op de veiligheid: het veranderde leefpatroon van bewoners, heeft er in grote delen van Nederland voor gezorgd dat het inbraakpatroon verschoven is van minder fysiek naar meer digitaal. Het meten hiervan viel buiten de scope van deze verkenning.

dv_project_ditss_-_fieldlab_ivw_rotterdam2.jpg
image_1.jpg
New image
foto_dv_samenwerking_-_ethiek.jpg
foto_dv_bsd.jpg

PROJECT

ELSA impact analyse

In de zomer van 2020 werd lector Ben Kokkeler door de stichting Brainport en de gemeente Helmond gevraagd als kwartiermaker en inkomend voorzitter op te treden voor het ‘Ethisch Team’ van het Brainport Smart District.  

Het lectoraat ontwikkelt in samenwerking met BSD en gemeenten een ELSA impact analyse aanpak voor het veiligheidsdomein. Een vorm van evaluatie en monitoring waarom gemeenten en veiligheidsorganisaties vragen die ethische commissies inrichten en die algoritme- en sensor-registers opzetten. In een ELSA analyse brengen we op integrale wijze ethische, juridische en sociale aspecten in kaart (ethical, legal, social impact analysis). Dit is een belangrijke bouwsteen voor de organisatie van ELSA Labs die het lectoraat als onderdeel van de NL AI Coalitie helpt organiseren.

Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor digitalisering, vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag en circulair bouwen. De Helmondse wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen kunnen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken.  

De experimenten die bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen met burgers uitvoeren zullen vragen oproepen rond ethische en sociale impact. Het Ethisch Team schept daarvoor een kader en zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten. Tegelijk toetst het Team deze nieuwe initiatieven en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen. Het Ethisch Team is onderdeel van het Brainport Smart District programma organisatie waarin realisatie van het Data Manifest centraal staat: om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen, voor zowel het welzijn van de burgers, als om hen maximale kansen te bieden om hun eigen wijk en leefomgeving verder vorm te geven.  

ELSA impact analyse van digitale innovaties in het veiligheidsdomein

xfg.png
df.jpg

PROJECT

BetrouwbaarOnline

We accepteren heel vlug allerlei cookies en zetten vinkjes om maar snel aan de slag te kunnen met een app of IoT (Internet of Things: het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen) apparaat. Ondanks alle waarschuwingen voor cybercrime en voor inbreuk op je privacy. 

Dat rangschikken gebeurt door experts aan de hand van een enquête met honderd vragen. Deze enquête wordt verzonden naar de eigenaar of ontwikkelaar van de app of het IoT apparaat.  

Het lijkt ondoenlijk om van alle apps op je telefoon en alle aan het internet gekoppelde apparaten in je huis of werkplek te onderzoeken of ze veilig en betrouwbaar zijn.

De website https://betrouwbaar.online/ is daarvoor een hulpmiddel. De site laat zien hoe apps en IoT apparaten worden gerangschikt op betrouwbaarheid. 

De ontwikkelaars van de website zijn een groep experts die onder het vaandel SafeCity opereren. Zij hebben het lectoraat gevraagd met praktijkonderzoek te helpen bij het ontwikkelen van de onderliggende honderd vragen voor de enquête. Een onderzoek waaraan het lectoraat met plezier heeft meegewerkt.

 

Daarnaast worden ook burgers met de enquête bevraagd. De antwoorden op de enquête worden in volle transparantie weergegeven. 

1

privacy conform
de AVG

2

is het datamanagement beveiligd

3

is de technologie hack proof

4

worden de data op juiste en transparante wijze geïnterpreteerd

5

Is de ontwikkelaar en aanbieder van de app of het apparaat integer?

6

voldoet de app
aan jouw verwachtingen?

De vragen zijn verdeeld over de volgende vijf aspecten van betrouwbaarheid

Dit is een mooie kans om experts uit bedrijven en burgers te mobiliseren om ook op deze wijze ‘het internet te repareren’

r.png

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

LECTORAAT

New image (Copy)
New image

BEN KOKKELER

group_3.jpg

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Waar ons lectoraat in 2019 nog vaak moest uitleggen wat er met ‘digitalisering’ werd bedoeld, was dat in het voorjaar van 2020 in één klap voorbij. Vrijwel iedereen is sinds de ‘intelligente lockdown’ en de daarop volgende beperkingen op zijn eigen wijze bezig zich een weg te banen op de digitale snelweg.  

Digitalisering heeft grote impact op de organisatie van de veiligheid. Er zijn grote verwachtingen over informatie gestuurd werken, er ontstaan nieuwe vraagstukken rond het gebruik van data en nieuwe rollen van burgers en ondernemers tekenen zich af.

Zo werd in 2020 snel  duidelijk dat de grenzen vervagen tussen de privé ruimte op internet, data waarmee zorgorganisaties werken, en data die bijvoorbeeld politie, brandweer en veiligheidsregio’s toepassen in hun werk.

1. Smart organizations

Het doel is om organisaties en netwerken bij te staan zodat ze tijdig kunnen inhaken op nieuwe ontwikkelingen rond onderlinge data-uitwisseling en informatie gestuurd werken.

En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt. We verschaffen hiermee professionals houvast in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.

2. Smart local governance

Het doel is om nieuwe vormen van integrale informatievoorziening te ontwikkelen voor het veiligheidsdomein, met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein. En vervolgens deze nieuwe vormen van informatievoorziening in te passen in het lokale bestuur van gemeenten en publieke organisaties zoals wooncorporaties en zorgorganisaties. Ook burgerinitiatieven die data verzamelen en beheren, big data-toepassingen waarbij ook sociale media als bron zijn betrokken en nieuwe technologieën zoals drones, maken deel uit van de integrale informatievoorziening die het lectoraat ontwerpt.

3. Smart citizens

Digitale technologie stelt burgers in staat om hun leven zelfstandiger te organiseren en daartoe nieuwe vormen van samenwerking met elkaar en met veiligheidsprofessionals te ontwikkelen. Het lectoraat richt zich vooral op burgerinitiatieven zoals buurtpreventieteams, en op burgerinitiatieven die samen met veiligheidsprofessionals data beheren: DataCommons. Via praktijkonderzoek brengen we kansen en risico’s in beeld, met name over de impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht in ongekend hoog tempo een ‘corona app’ op de markt. Deze app koppelt echter niet op de huisarts waarmee de burger een vertrouwensband heeft, maar op het ‘bron- en contactonderzoek’ van een GGD/GHOR, en er kwam een dashboard voor regio’s. Zo ontstaan er in hoog tempo nieuwe datastromen en -platformen tussen GGDs/GHORs, veiligheidsregio’s en gemeenten. Dit veroorzaakt weer vele nieuwe vraagstukken waarop ons lectoraat zich richt. 

Het lectoraat richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van toepassingen van digitale technologie en data, en op de impact hiervan op de organisatie van de veiligheid, waaronder netwerksamenwerking en nieuwe rollen en taken voor burgers en ondernemers.

Het onderzoek van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid richt zich op drie situaties waarin snelle veranderingen optreden in het gebruik en de waardering van digitale technologie:

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht in ongekend hoog tempo een ‘corona app’ op de markt

de impact van sensoring 

Op welke manier kan sensoring bijdragen aan de bescherming van en het veilig voelen van bewoners in wijk of buurt? Met deze vraagstelling van de partners in het Fieldlab Inbraakvrije Rotterdam ging ons lectoraat eind 2019 aan de slag. 

PROJECT

group.jpg

Op basis van een literatuurstudie en vervolgens empirische verkenning onder bewoners en professionals presenteerden wij in juli en november 2020 een eerste verkenning naar de impact van sensoring op de veiligheidsbeleving van bewoners in een wijk. Aanleiding voor het onderzoek was de gerichte en projectmatige interventie in het Fieldlab Inbraakvrije wijk dat de stichting DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) in samenwerking met de gemeente Rotterdam ontwikkelt. 

De overall – voorlopige - conclusie is dat de impact van de Fieldlab interventies (technische installaties zoals intelligente lantaarnpalen, voorlichting en dergelijke) op de beleefde veiligheid gering is. Ook loopt de beleving van bewoners zeer uiteen: als men denkt dat de camera’s en sensoren inbraken voorkomen, is men vaak positief. Als men zich echter realiseert dat de camera’s 24/7 het openbare leven op straat scannen, zijn er vele vragen rond privacy en rond de meerwaarde van sensoren.

Onderzoek naar de impact van sensoring ter bevordering van sociale veiligheid in de wijk Lombardijen Rotterdam

De lage overall impact op de beleefde veiligheid is te verklaren door de opzet van de Fieldlab interventies, die niet gericht was op zogenaamde coproductie van sociale veiligheid. Bij die coproductie gaat het om twee zaken. Geplande coproductie, vaak cocreatie genoemd, waarin samen met burgers actief wordt nagedacht voordat er een technische oplossing wordt gerealiseerd. Veel belangrijker nog is dat er aandacht is voor de ongeplande, spontane vormen van coproductie: mensen vinden hun eigen weg in het organiseren van veiligheid in eigen buurt.

Veel belangrijker is nog dat er aandacht is voor de onbekende, spontane vormen van coproductie 

Vaak doen ze dat met digitale middelen die ze prettig vinden, waarvan ze het gevoel hebben dat ze in control zijn. De aanpak van het Fieldlab voorzag niet deze vormen van coproductie. Er werden een reeks ‘voorlopige’ conclusies geformuleerd, omdat de intelligente lantaarnpalen pas sinds enkele maanden operationeel waren. Bovendien had de corona crisis ook in deze wijk een grote impact op de veiligheid: het veranderde leefpatroon van bewoners, heeft er in grote delen van Nederland voor gezorgd dat het inbraakpatroon verschoven is van minder fysiek naar meer digitaal. Het meten hiervan viel buiten de scope van deze verkenning.

dv_project_ditss_-_fieldlab_ivw_rotterdam2.jpg
image_1.jpg

PROJECT

ELSA impact analyse

In de zomer van 2020 werd lector Ben Kokkeler door de stichting Brainport en de gemeente Helmond gevraagd als kwartiermaker en inkomend voorzitter op te treden voor het ‘Ethisch Team’ van het Brainport Smart District.  

foto_dv_samenwerking_-_ethiek.jpg

ELSA impact analyse van digitale innovaties in het veiligheidsdomein

xfg.png

Het lectoraat ontwikkelt in samenwerking met BSD en gemeenten een ELSA impact analyse aanpak voor het veiligheidsdomein. Een vorm van evaluatie en monitoring waarom gemeenten en veiligheidsorganisaties vragen die ethische commissies inrichten en die algoritme- en sensor-registers opzetten. In een ELSA analyse brengen we op integrale wijze ethische, juridische en sociale aspecten in kaart (ethical, legal, social impact analysis). Dit is een belangrijke bouwsteen voor de organisatie van ELSA Labs die het lectoraat als onderdeel van de NL AI Coalitie helpt organiseren.

Brainport Smart District wordt een slimme woon- en werkwijk waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met nieuwe technologieën voor digitalisering, vervoer, gezondheid, energieopwekking en -opslag en circulair bouwen. De Helmondse wijk wordt een real-life proeftuin (living lab) voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die hun toepassingen kunnen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken.  

foto_dv_bsd.jpg

De experimenten die bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen met burgers uitvoeren zullen vragen oproepen rond ethische en sociale impact. Het Ethisch Team schept daarvoor een kader en zorgt ervoor dat er actief geleerd kan worden uit de diverse initiatieven en projecten. Tegelijk toetst het Team deze nieuwe initiatieven en mobiliseert burgers en professionals om aan geleide dialogen en praktijkonderzoek deel te nemen. Het Ethisch Team is onderdeel van het Brainport Smart District programma organisatie waarin realisatie van het Data Manifest centraal staat: om een verantwoord gebruik van data en (digitale) technologie te waarborgen, voor zowel het welzijn van de burgers, als om hen maximale kansen te bieden om hun eigen wijk en leefomgeving verder vorm te geven.  

PROJECT

BetrouwbaarOnline

We accepteren heel vlug allerlei cookies en zetten vinkjes om maar snel aan de slag te kunnen met een app of IoT (Internet of Things: het geheel aan apparaten die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen) apparaat. Ondanks alle waarschuwingen voor cybercrime en voor inbreuk op je privacy. 

df.jpg

Het lijkt ondoenlijk om van alle apps op je telefoon en alle aan het internet gekoppelde apparaten in je huis of werkplek te onderzoeken of ze veilig en betrouwbaar zijn.

De website https://betrouwbaar.online/ is daarvoor een hulpmiddel. De site laat zien hoe apps en IoT apparaten worden gerangschikt op betrouwbaarheid. 

Dat rangschikken gebeurt door experts aan de hand van een enquête met honderd vragen. Deze enquête wordt verzonden naar de eigenaar of ontwikkelaar van de app of het IoT apparaat.  

Daarnaast worden ook burgers met de enquête bevraagd. De antwoorden op de enquête worden in volle transparantie weergegeven. 

1

privacy conform
de AVG

2

is het datamanagement beveiligd

3

is de technologie hack proof

4

worden de data op juiste en transparante wijze geïnterpreteerd

5

Is de ontwikkelaar en aanbieder van de app of het apparaat integer?

6

voldoet de app
aan jouw verwachtingen?

De vragen zijn verdeeld over de volgende vijf aspecten van betrouwbaarheid

De ontwikkelaars van de website zijn een groep experts die onder het vaandel SafeCity opereren. Zij hebben het lectoraat gevraagd met praktijkonderzoek te helpen bij het ontwikkelen van de onderliggende honderd vragen voor de enquête. Een onderzoek waaraan het lectoraat met plezier heeft meegewerkt.

 

Dit is een mooie kans om experts uit bedrijven en burgers te mobiliseren om ook op deze wijze ‘het internet te repareren’

r.png