New image

RECHT EN VEILIGHEID

New image

JULIEN VAN OSTAAIJEN

LECTORAAT

rv_-_lector_julien_van_ostaaijen_1_.png

LECTORAAT

RECHT EN
VEILIGHEID

group_3.jpg

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

In dit lectoraat staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen onze democratische rechtsstaat verwezenlijkt kan worden. Wij richten ons daarbij vooral op het decentrale niveau. 

We kijken naar acties en initiatieven vanuit zowel de (decentrale) overheid als de lokale samenleving en hoe die zich verhouden tot de (lokale) democratische rechtsstaat en de regels die daarin zijn opgesteld. Binnen die spanning tussen veiligheid, democratie, rechtsstaat en regels (zie ook onderstaande figuur) hebben we in het bijzonder aandacht voor wat we de ‘Robin Hoods’ van de rechtsstaat noemen. 

Hieronder verstaan we inwoners, maar ook ambtenaren en bestuurders die regels oprekken of overtreden omdat ze menen dat het (veiligheids)doel dat rechtvaardigt. Het dominante beeld van Robin Hood is dat hij steelt van de rijken en geeft aan de armen. Hij ondermijnt daarmee het gezag, maar voor een ‘goed doel’. Sommigen van zijn tijdsgenoten zien hem daarom als een held, maar voor anderen is hij een crimineel. 

Die dubbelzinnigheid zien we ook bij hedendaagse regelbrekers met een nobel doel. Maar denk ook aan ‘valse Robin Hoods’, personen die het nobele doel als dekmantel gebruiken voor niet-toelaatbaar gedrag. We richten ons in dit lectoraat ook op hoe ambtelijke professionals omgaan met dergelijk Robin Hood gedrag van hun inwoners en bestuurders, maar ook of en hoe zij soms zelf ‘creatief’ met regels om (moeten) gaan om maatschappelijke doelen te bereiken.

group_15.png
group_16.png
group_16_copy_2.png
group_16_copy.png
group.jpg (copy)

PROJECT

Onderzoek naar de wethouder veiligheid

group_copy.jpg

PROJECT

Buitengewoon Veilig: onderzoek naar boa’s

groupdfg.jpg

PROJECT

Onderzoek naar de wethouder veiligheid

In opdracht van de Wethoudersvereniging wordt onderzoek gedaan door het lectoraat Recht en Veiligheid naar de juridische en bestuurlijke mogelijkheden tot het aanstellen van een wethouder Veiligheid.

De aanpak van veiligheidsvraagstukken lijkt op gemeentelijk niveau de afgelopen decennia steeds belangrijker te zijn geworden. Voor veel inwoners zijn problemen rondom veiligheid de belangrijkste lokale zorg. Daartegenover staat dat slechts enkele wethouders expliciet de portefeuille veiligheid oppakken.  

Veel taken rondom openbare orde liggen bij de burgemeester en ook veel nieuwe taken op dat terrein zijn exclusief voor de burgemeester. Toch lijkt er wat te zeggen voor een ‘wethouder veiligheid’, omdat deze meer dan een burgemeester onderdeel is van het lokaal democratisch proces.

In dit onderzoek verkennen we de mogelijkheden (en wenselijkheid) van een wethouder veiligheid, waaronder hoe hij/zij zich verhoudt tot de (onoverdraagbare) taken van een burgemeester op dit terrein en de aan veiligheid rakende beleidsterreinen van andere wethouders.

De hoofdvraag van het onderzoek is: In hoeverre is het mogelijk dat wethouders veiligheid, openbare orde en/of handhaving in hun portefeuille hebben, wat zijn voordelen en nadelen om dat te doen en wat weten we over het functioneren van de wethouders die nu al een dergelijke portefeuille hebben (gehad)?

image_1.jpg

Voor veel inwoners zijn problemen rondom veiligheid de belangrijkste lokale zorg

group234.jpg

PROJECT

Buitengewoon Veilig: onderzoek naar boa’s

Julien van Ostaaijen, lector Recht en Veiligheid  was lid van de begeleidingscommissie van het onderzoeksproject Buitengewoon Veilig; de commissie deed onderzoek naar de taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid, uitgevoerd door de DSP-groep. Het onderzoek heeft een eindrapport opgeleverd dat inmiddels is opgeleverd aan het WODC. 

De rol van de boa’s is in de afgelopen jaren verschoven naar het zwaardere/meer stevige en meer politiële boa-werk. Boa’s nemen meer taken van de politie over. Er zijn in Nederland meer dan 20.000 boa’s actief. Boa’s vormen een belangrijke hoeksteen van het veiligheidsbeleid. Ze zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het totale pakket aan toezicht, handhaving en opsporing. Hun plek in het veiligheidsbeleid, de samenwerking met anderen, met name politie, en hun veiligheid vergt daarbij serieuze aandacht.

De hoofdvraag van het onderzoek was: Wat zijn de taken en de inzet van de boa’s in de praktijk, hoe verloopt de samenwerking met de politie en met andere partijen (taakafbakening en –verdeling) en wat zijn de arbeidsomstandigheden van de boa’s (met name wat betreft veiligheid) tijdens hun taakuitoefening? In hoeverre zit de huidige toepassing van het leefbaarheidscriterium en het uitvoeringscriterium effectief toezicht en handhaving in de weg?

Er zijn in Nederland meer dan 20.000 boa’s actief. Boa’s vormen een belangrijke hoeksteen van het veiligheidsbeleid. 

image_2.jpg

LECTORAAT

RECHT EN VEILIGHEID

New image New image

JULIEN VAN OSTAAIJEN

New image (Copy)
New image

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

In dit lectoraat staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen onze democratische rechtsstaat verwezenlijkt kan worden. Wij richten ons daarbij vooral op het decentrale niveau. 

We kijken naar acties en initiatieven vanuit zowel de (decentrale) overheid als de lokale samenleving en hoe die zich verhouden tot de (lokale) democratische rechtsstaat en de regels die daarin zijn opgesteld. Binnen die spanning tussen veiligheid, democratie, rechtsstaat en regels (zie ook onderstaande figuur) hebben we in het bijzonder aandacht voor wat we de ‘Robin Hoods’ van de rechtsstaat noemen. 

group_3.jpg

Die dubbelzinnigheid zien we ook bij hedendaagse regelbrekers met een nobel doel. Maar denk ook aan ‘valse Robin Hoods’, personen die het nobele doel als dekmantel gebruiken voor niet-toelaatbaar gedrag. We richten ons in dit lectoraat ook op hoe ambtelijke professionals omgaan met dergelijk Robin Hood gedrag van hun inwoners en bestuurders, maar ook of en hoe zij soms zelf ‘creatief’ met regels om (moeten) gaan om maatschappelijke doelen te bereiken.

Hieronder verstaan we inwoners, maar ook ambtenaren en bestuurders die regels oprekken of overtreden omdat ze menen dat het (veiligheids)doel dat rechtvaardigt. Het dominante beeld van Robin Hood is dat hij steelt van de rijken en geeft aan de armen. Hij ondermijnt daarmee het gezag, maar voor een ‘goed doel’. Sommigen van zijn tijdsgenoten zien hem daarom als een held, maar voor anderen is hij een crimineel. 

group_15.png
group_16.png
group_16_copy_2.png
group_16_copy.png

PROJECT

Onderzoek naar de wethouder veiligheid

In opdracht van de Wethoudersvereniging wordt onderzoek gedaan door het lectoraat Recht en Veiligheid naar de juridische en bestuurlijke mogelijkheden tot het aanstellen van een wethouder Veiligheid.

groupdfg.jpg
image_1.jpg

De aanpak van veiligheidsvraagstukken lijkt op gemeentelijk niveau de afgelopen decennia steeds belangrijker te zijn geworden. Voor veel inwoners zijn problemen rondom veiligheid de belangrijkste lokale zorg. Daartegenover staat dat slechts enkele wethouders expliciet de portefeuille veiligheid oppakken.  

Veel taken rondom openbare orde liggen bij de burgemeester en ook veel nieuwe taken op dat terrein zijn exclusief voor de burgemeester. Toch lijkt er wat te zeggen voor een ‘wethouder veiligheid’, omdat deze meer dan een burgemeester onderdeel is van het lokaal democratisch proces.

In dit onderzoek verkennen we de mogelijkheden (en wenselijkheid) van een wethouder veiligheid, waaronder hoe hij/zij zich verhoudt tot de (onoverdraagbare) taken van een burgemeester op dit terrein en de aan veiligheid rakende beleidsterreinen van andere wethouders.

De hoofdvraag van het onderzoek is: In hoeverre is het mogelijk dat wethouders veiligheid, openbare orde en/of handhaving in hun portefeuille hebben, wat zijn voordelen en nadelen om dat te doen en wat weten we over het functioneren van de wethouders die nu al een dergelijke portefeuille hebben (gehad)?

Voor veel inwoners zijn problemen rondom veiligheid de belangrijkste lokale zorg

PROJECT

Buitengewoon Veilig: onderzoek naar boa’s

Julien van Ostaaijen, lector Recht en Veiligheid  was lid van de begeleidingscommissie van het onderzoeksproject Buitengewoon Veilig; de commissie deed onderzoek naar de taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en de samenwerking met de politie. 

group234.jpg
image_2.jpg

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid, uitgevoerd door de DSP-groep. Het onderzoek heeft een eindrapport opgeleverd dat inmiddels is opgeleverd aan het WODC. 

Er zijn in Nederland meer dan 20.000 boa’s actief. Boa’s vormen een belangrijke hoeksteen van het veiligheidsbeleid. 

De rol van de boa’s is in de afgelopen jaren verschoven naar het zwaardere/meer stevige en meer politiële boa-werk. Boa’s nemen meer taken van de politie over. Er zijn in Nederland meer dan 20.000 boa’s actief. Boa’s vormen een belangrijke hoeksteen van het veiligheidsbeleid. Ze zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het totale pakket aan toezicht, handhaving en opsporing. Hun plek in het veiligheidsbeleid, de samenwerking met anderen, met name politie, en hun veiligheid vergt daarbij serieuze aandacht.

De hoofdvraag van het onderzoek was: Wat zijn de taken en de inzet van de boa’s in de praktijk, hoe verloopt de samenwerking met de politie en met andere partijen (taakafbakening en –verdeling) en wat zijn de arbeidsomstandigheden van de boa’s (met name wat betreft veiligheid) tijdens hun taakuitoefening? In hoeverre zit de huidige toepassing van het leefbaarheidscriterium en het uitvoeringscriterium effectief toezicht en handhaving in de weg?