ben_kokkeler_-_digita...

Moeilijk Bereikbare Groepen

group_6_copy.png

Henk Spies

LECTORAAT

mbg_-_lector_henk_spies.png

LECTORAAT

Moeilijk Bereikbare Groepen

group_3.jpg

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Op 1 december 2020 startte Dr. Henk Spies als lector Moeilijk Bereikbare Groepen en Veiligheidsbeleid. Binnen zijn lectoraat gaat hij zich richten op het overbruggen van de kloof tussen moeilijk bereikbare groepen en een in hun ogen vaak ingewikkelde en weinig helpende overheid. 

Zijn focus ligt op de vraag hoe we een positief verschil kunnen bewerkstelligen in het leven van mensen die dat op eigen kracht niet goed lukt, die in complexe situaties verkeren en soms zo hun eigen ideeën hebben over wat ze met hun leven willen. Hoe kunnen we dat wat kan, mag en moet, verbinden aan dat wat in de praktijk werkt?

1

Wat zijn werkzame mechanismen? Wat werkt voor wie in welke situatie (en wat niet) en waar hangt dat vanaf?

2

Hoe kunnen inzichten vertaald worden in praktische methodiek? Welke competenties vraagt dit van professionals?

3

Welke bredere lessen kunnen we trekken over het overbruggen van kloven tussen burgers en overheid, over helpen en handhaven?

De aandacht gaat dan enerzijds uit naar wat werkt voor en met de betreffende burger en diens sociale omgeving (casusregie en methodiek), en anderzijds naar wat werkt in de professionele samenwerking (procesregie en organisatorische samenwerking). Het onderzoek zal zich vooral richten op de ontwikkeling van praktische wijsheid samen met, en ten behoeve van deze professionals. Actie gericht onderzoek en actie leren, reflectie en doen, gaan hierbij hand in hand.

Het onderzoek zal zich onder andere richten op de uitvoering van sociale wet- en regelgeving op een zodanige manier dat er duurzaam effect bereikt wordt in de ogen van de burgers die het betreft, dat het bijdraagt aan de preventie van criminaliteit en dat er verantwoord omgegaan wordt met overheidsmiddelen (win-win-win). Professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van sociale wetten hebben hierin samen met hun collega’s uit de zorg- en veiligheidsketens een sleutelrol. 

Vragen die centraal staan, zijn onder andere:

Samen met het werkveld en met docenten van de sociale en juridische opleiding wordt in 2021 het onderzoeksprogramma uitgewerkt.

New image

PROJECT

GETTING A LIFE

Mensen die in Nederland in een kwetsbare positie in de marge van de samenleving zijn beland, zij die problemen hebben op meerdere leefgebieden, moeten enorm hun best doen om na moeilijke episodes in hun leven weer aansluiting te vinden. 

DE RIJKDOM VAN ROMMELEN IN DE MARGE

Deze zogeheten ‘moeilijk bereikbare burgers’ ervaren juist dat de samenleving voor hen niet bereikbaar is. Professionele frontlijnwerkers, zoals politieagenten, sociaal werkers, crisisdienstenmedewerkers, komen ze het vaakst tegen. Wat helpt om hun professionele handelen te versterken opdat deze burgers makkelijker en beter aansluiting kunnen vinden EN wel zodanig dat die aansluiting robuust kan worden. Onnodige terugval in institutionele hupverlening is een persoonlijke tragedie en een grote maatschappelijke kostenpost. Terugdringen van zware interventies door stevige gevarieerde relaties op te bouwen is het motto dat we vonden.  

Met 21 studenten heb ik onderzoek gedaan naar de ambulantisering van GGZ, maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg in de Meierij gemeenten in de periode 2017 -2019. We onderzochten de potentiële betekenis van een integrale herstelbenadering en de brede inzet van ervaringsdeskundigen in het veld naast professionele werkers voor deze burgers/ cliënten/ ex-cliënten. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar verwarde personen vanuit casuïstiek van politie, crisisdienst GGZ en crisisdienst buiten kantooruren vanuit Juvans.

Gedurende deze onderzoeksperiode hebben we, naast dat we veel interviews afnamen en meeliepen in het veld, een aantal meetings georganiseerd met stakeholders. Tijdens deze meetings werd complexe casuïstiek besproken om te leren. Deze meetings hebben geen harde nieuwe kennis opgeleverd. Wel heeft het doen van het onderzoek en alle dialogen die daarmee op gang kwamen impact gehad op gemeentelijk beleid. Zo is herstel het leidend concept geworden in de nieuwe regiovisie Beschermd Wonen MO 2020 2024. 

Onnodige terugval in institutionele hulpverlening is een persoonlijke tragedie en een grote maatschappelijke kostenpost

Tot slot hebben we inzichten opgedaan over de voorwaarden waaronder de inzet van ervaringsdeskundigen een substantiële bijdrage levert aan herstelprocessen. Het belangrijkste inzicht is dat stevig inzetten op ervaringsdeskundigheid samen met professionals onder goede voorwaarden leidt tot versterking van professioneel handelen. Professionals worden er betere professionals van.

Voor meer info:
Kenniskringlid
Siwert Meijer MSc
sm.meijer@avans.nl

De inzet van ervaringsdeskundigen wordt breed gedragen en beter gefaciliteerd in de vorm van subsidies aan relevante instellingen. De relatief onbekende crisisdienst buiten kantooruren van Juvans is inmiddels veranderd in het regionaal opererende Crisis en Interventie Team (CIT) onder de vlag van Farent. Dat was een ontwikkeling die weliswaar al gaande was, waar we hebben mede het bewustzijn gecreëerd dat daar een taak ligt voor sociaal werkers in het veld.

New image

PROJECT

MEER DIVERSITEIT IN
HET POLITIETEAM

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Regionale Politie Eenheid Oost-Brabant. De korpsleiding wil onder andere de instroom van politiemensen met een niet-westerse achtergrond versterken. Hoe denken politiemedewerkers hierover, wat zijn hun gezichtspunten? Vinden zij het een urgent onderwerp? 

JE KUNT PAS VERANDERING KRIJGEN ALS JE VERANDERT

Het bottom-up Q-methodologisch onderzoek werd met lector Sjaak Khonraad en vijf mede-onderzoekers van politie Eenheid Oost-Brabant ontwikkeld en uitgevoerd. Er werden zeventig politiemensen geïnterviewd zowel in landelijk als stedelijk gebied. Dit gebeurde door politie-mede-onderzoekers, medewerkers van het Expertisecentrum Veiligheid en ondergetekende. Van de zeventig geïnterviewden (noodhulp, recherche, wijkagenten, intake & service, inclusief operationele experts) waren er negentien met diversiteitskenmerken en een derde van hen was vrouw. 

Met de voorlopige analyse zijn er zes dialoogsessies (‘krokettenbijeenkomsten’) georganiseerd op de politiebureaus waar de interviews zijn gehouden. Met de drieënzestig medewerkers die deelnamen (waarvan veertien geïnterviewden) werd de praktijkrelevantie van de resultaten gecheckt.

Er bleek verdeeldheid over de urgentie voor divers samengestelde politieteams: veertig procent vindt dit sowieso urgent. Dit draagvlak wordt meer dan verdubbeld zodra diversiteit breder wordt gezien dan afkomst, huidskleur, geaardheid of levensbeschouwing; breder met specifieke competenties bijvoorbeeld analytisch vermogen, social media, doelgroepkennis, talenkennis, slechtnieuwsgesprekken of financieel inzicht. Volgens de meerderheid van de onderzochten zijn er kwesties die momenteel nog meer prioriteit hebben: capaciteitsproblemen, rooster- en werkdruk, vergrijzing, P-zorg. Daarna komt volgens hen diversiteit. 

Bij de geïnterviewden bleek de drijfveer tot rechtvaardigheid zeer sterk, zowel extern als intern in de organisatie

Bij de geïnterviewden bleek de drijfveer tot rechtvaardigheid zeer sterk, zowel extern als intern in de organisatie. De beleving al dan niet zichzelf te kunnen zijn heeft veel impact; idem wanneer men kampte met loopbaanfrustratie. Hoe meer ervaring politiemedewerkers hebben met divers samengestelde teams, hoe positiever zij hierover zijn. Met als belangrijkste winst dat een veelzijdige, diverse samenstelling de politie bekwamer maakt en dat het vertrouwen van de samenleving beter wordt gewonnen.

Maria Kennis, docentonderzoeker lectoraat Integrale Veiligheid

RESULTATEN

‘We kunnen niet allemaal keeper zijn, we kunnen niet allemaal aanvaller zijn; een gevarieerd team is beter’

RESPONDENT 64

LECTORAAT

Moeilijk Bereikbare Groepen

mbg_-_lector_henk_spies.png

Henk Spies

group_6_copy.png

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Op 1 december 2020 startte Dr. Henk Spies als lector Moeilijk Bereikbare Groepen en Veiligheidsbeleid. Binnen zijn lectoraat gaat hij zich richten op het overbruggen van de kloof tussen moeilijk bereikbare groepen en een in hun ogen vaak ingewikkelde en weinig helpende overheid. 

Zijn focus ligt op de vraag hoe we een positief verschil kunnen bewerkstelligen in het leven van mensen die dat op eigen kracht niet goed lukt, die in complexe situaties verkeren en soms zo hun eigen ideeën hebben over wat ze met hun leven willen. Hoe kunnen we dat wat kan, mag en moet, verbinden aan dat wat in de praktijk werkt?

group_3.jpg

Het onderzoek zal zich onder andere richten op de uitvoering van sociale wet- en regelgeving op een zodanige manier dat er duurzaam effect bereikt wordt in de ogen van de burgers die het betreft, dat het bijdraagt aan de preventie van criminaliteit en dat er verantwoord omgegaan wordt met overheidsmiddelen (win-win-win). Professionals die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van sociale wetten hebben hierin samen met hun collega’s uit de zorg- en veiligheidsketens een sleutelrol. 

De aandacht gaat dan enerzijds uit naar wat werkt voor en met de betreffende burger en diens sociale omgeving (casusregie en methodiek), en anderzijds naar wat werkt in de professionele samenwerking (procesregie en organisatorische samenwerking). Het onderzoek zal zich vooral richten op de ontwikkeling van praktische wijsheid samen met, en ten behoeve van deze professionals. Actie gericht onderzoek en actie leren, reflectie en doen, gaan hierbij hand in hand.

Vragen die centraal staan, zijn onder andere:

1

Wat zijn werkzame mechanismen? Wat werkt voor wie in welke situatie (en wat niet) en waar hangt dat vanaf?

2

Hoe kunnen inzichten vertaald worden in praktische methodiek? Welke competenties vraagt dit van professionals?

3

Welke bredere lessen kunnen we trekken over het overbruggen van kloven tussen burgers en overheid, over helpen en handhaven?

Samen met het werkveld en met docenten van de sociale en juridische opleiding wordt in 2021 het onderzoeksprogramma uitgewerkt.