DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

BEN KOKKELER

LECTORAAT

LECTORAAT

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Digitalisering heeft grote impact op de organisatie van de veiligheid. Er zijn grote verwachtingen over informatie- gestuurd werken, er ontstaan nieuwe vraagstukken rond het gebruik van data en nieuwe rollen van burgers en ondernemers tekenen zich af. 

Het lectoraat richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van toepassingen van digitale technologie en data, en op de impact hiervan op de organisatie van de veiligheid, waaronder netwerksamenwerking en nieuwe rollen en taken voor burgers en ondernemers.

Het onderzoek van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid richt zich op drie situaties waarin snelle veranderingen optreden, hier benoemd als drie thematische clusters van transitie: smart organizations, smart local governance en smart citizens. Deze worden hieronder toegelicht.

PROJECT

MIDDEN-
BRABANTGLAS

PROJECT

ZICHT OP
ONDERMIJNING

Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie, zoals burgers en professionals, centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen we voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.

Het onderzoek in de drie thematische clusters: Smart citizens, Smart organizations en Smart local governance, voeren wij uit aan de hand van onderstaand analytisch model, in de vorm van een vierluik.

DE TWEE CONCEPTUELE BOUWSTENEN ZIJN

DE VIER ONDERLING VERBONDEN THEMALIJNEN ZIJN 

1

ELS ANALYSE METHODIEK VOOR TECHNOLOGIE IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

2

SOCIO-TECHNISCHE URBAN EXPERIMENTS

1

GESPREID DIGITAAL WEERBAAR PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP:

waarin de ontwikkeling van nieuwe vormen van gespreid leiderschap in genetwerkte organisaties centraal staat.

waarin de ontwikkeling van nieuwe vormen van organisatie en besturing van datadeling en -verrijking centraal staan.

2

DATACOMMONS4SMARTER PUBLICSAFETY:

3

DE INTELLIGENTE WEERBARE NETWERKORGANISATIE:

waarin de interactie tussen data & IoT en informatie gestuurd werken op wijkniveau in netwerkorganisaties centraal staat.

waarin de interactie tussen data & IoT (op terreinen als wijkorganisatie van leefbaarheid, [tele]zorg, [telemonitoring van] energietransitie, en sociale veiligheid) en nieuwe vormen van wijkorganisatie en -bestuur centraal staat.

4

DE INTELLIGENTE WEERBARE WIJK:

LIVING LABS

Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richten wij living labs in. 

2 CONCEPTUELE BOUWSTENEN

3 THEMATISCHE CLUSTERS
VAN TRANSITIE

4 ONDERZOEK THEMALIJNEN

1. Smart organizations

Het doel is om organisaties en netwerken bij te staan zodat ze tijdig kunnen inhaken op nieuwe ontwikkelingen rond onderlinge data-uitwisseling en informatie gestuurd werken. En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt. We verschaffen hiermee professionals houvast in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.

KLIK OM DE OVERIGE CLUSTERS TE BEKIJKEN

PROJECT

MIDDEN-
BRABANTGLAS

Samen met het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool wil Midden-BrabantGlas de leefbaarheid in het woon- en werkgebied van zijn 4.000 leden (ruim 40.000 mensen in vooral de buitengebieden) verder verbeteren. 

In Midden-BrabantGlas werken de coöperaties van GilzenEnRijenGlas, BaarleNassauGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas, die gezamenlijk een glasvezelnetwerk beheren en ‘diensten’, samen. Om de leefbaarheid en veiligheid voor hun leden te vergoten, wil MBG digitale diensten toepassen. Denk aan apparatuur en software voor sociale alarmering, brand- en inbraakpreventie, telezorg en culturele activiteiten. MBG heeft het lectoraat gevraagd de komende jaren te helpen met praktijkonderzoek. Het SIDN fonds steunt dit met een innovatiesubsidie ‘Je data de baas’.

Het lectoraat begeleidt de coöperaties met kennisworkshops en met praktijkonderzoek, zodat de leden en de coöperaties tot beter onderbouwde keuzes en plannen voor toepassing van digitale diensten kunnen komen. Vanuit de coöperaties nemen circa 100 huishoudens en ondernemingen deel in innovatieprojecten die het lectoraat organiseert met bijvoorbeeld zorgorganisaties, Brabantse gemeenten, de Veiligheidsregio Brabant Midden West, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en de Provincie Noord-Brabant.

PROJECT

ZICHT OP
ONDERMIJNING

De gemeente Tilburg wil graag eerder, vollediger en beter zicht krijgen op de mate van ondermijning in haar woonwijken. Ondermijning is een belangrijk thema voor gemeentelijk beleid waarin informatiegestuurd werken van betekenis kan zijn. Ook op het gebied van ondermijning wordt samengewerkt om op basis van data meer zicht te krijgen op de prevalentie.De gemeente had al enigszins geëxperimenteerd met een set van indicatoren op het gebied van ondermijning, waarmee trends en ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. De afdeling Intelligence wilde nu, in het kader van het opbouwen van haar informatiepositie, allereerst bepalen of het mogelijk was om op basis van voorspellende indicatoren beter digitaal zicht te krijgen op ondermijning in de wijk en buurt. Met als tweede doel te bekijken op welke

manier deze indicatoren kunnen worden ingezet voor analyse en voorspellen van ondermijning en hoe dit aansluit binnen de al aanwezige dashboards en intelligence producten.

Het Expertisecentrum Veiligheid heeft voor de gemeente Tilburg een explorerend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke indicatoren voor ondermijning. Deze vraag past binnen de bredere wens van de gemeente Tilburg om zich te ontwikkelen als smart city die een

veilige omgeving biedt aan burgers en ondernemers. In dit onderzoek werken de lectoraten Ondermijning en Digitalisering en Veiligheid samen, in het kader van meerjarige samenwerking, waarbij Digitalisering en Veiligheid zich richt op toepassing voor de ontwikkeling van de intelligente weerbare netwerkorganisatie voor veiligheidsprofessionals en de intelligente weerbare wijk voor burgers en burgerinitiatieven zoals buurtpreventieteams. 

DIGITALISERING
EN VEILIGHEID

LECTORAAT

BEN KOKKELER

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Digitalisering heeft grote impact op de organisatie van de veiligheid. Er zijn grote verwachtingen over informatie- gestuurd werken, er ontstaan nieuwe vraagstukken rond het gebruik van data en nieuwe rollen van burgers en ondernemers tekenen zich af. 

Het lectoraat richt zich op de ethische, juridische en sociale aspecten van toepassingen van digitale technologie en data, en op de impact hiervan op de organisatie van de veiligheid, waaronder netwerksamenwerking en nieuwe rollen en taken voor burgers en ondernemers.

Het onderzoek van het lectoraat Digitalisering en Veiligheid richt zich op drie situaties waarin snelle veranderingen optreden, hier benoemd als drie thematische clusters van transitie: smart organizations, smart local governance en smart citizens. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Smart organizations

Het doel is om organisaties en netwerken bij te staan zodat ze tijdig kunnen inhaken op nieuwe ontwikkelingen rond onderlinge data-uitwisseling en informatie gestuurd werken. En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich meebrengt. We verschaffen hiermee professionals houvast in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.

2. Smart local governance

Smart local governance: het doel is om nieuwe vormen van integrale informatievoorziening te ontwikkelen voor het veiligheidsdomein, met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein. En vervolgens deze nieuwe vormen van informatievoorziening in te passen in het lokale bestuur van gemeenten en publieke organisaties zoals wooncorporaties en zorgorganisaties. Ook burgerinitiatieven die data verzamelen en beheren, bigdata-toepassingen waarbij ook sociale media als bron zijn betrokken en nieuwe technologieën zoals drones, maken deel uit van de integrale informatievoorziening die het lectoraat ontwerpt.

3. Smart citizens

Smart citizens: digitale technologie stelt burgers in staat om hun leven zelfstandiger te organiseren en daartoe nieuwe vormen van samenwerking met elkaar en met veiligheidsprofessionals te ontwikkelen. Het lectoraat richt zich vooral op burgerinitiatieven zoals buurtpreventieteams, en op burgerinitiatieven die samen met veiligheidsprofessionals data beheren: DataCommons. Via praktijkonderzoek brengen we kansen en risico’s in beeld, met name over de impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers.

Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie, zoals burgers en professionals, centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen we voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.

Het onderzoek in de drie thematische clusters: Smart citizens, Smart organizations en Smart local governance, voeren wij uit aan de hand van onderstaand analytisch model, in de vorm van een vierluik.

LIVING LABS

Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richten wij living labs in. 

1

ELS ANALYSE METHODIEK VOOR TECHNOLOGIE IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN

2

SOCIO-TECHNISCHE URBAN EXPERIMENTS

DE TWEE CONCEPTUELE BOUWSTENEN ZIJN

DE VIER ONDERLING VERBONDEN THEMALIJNEN ZIJN 

1

GESPREID DIGITAAL WEERBAAR PROFESSIONEEL LEIDERSCHAP:

waarin de ontwikkeling van nieuwe vormen van gespreid leiderschap in genetwerkte organisaties centraal staat.

waarin de ontwikkeling van nieuwe vormen van organisatie en besturing van datadeling en -verrijking centraal staan.

2

DATACOMMONS4SMARTER PUBLICSAFETY:

3

DE INTELLIGENTE WEERBARE NETWERKORGANISATIE:

waarin de interactie tussen data & IoT en informatie gestuurd werken op wijkniveau in netwerkorganisaties centraal staat.

waarin de interactie tussen data & IoT (op terreinen als wijkorganisatie van leefbaarheid, [tele]zorg, [telemonitoring van] energietransitie, en sociale veiligheid) en nieuwe vormen van wijkorganisatie en -bestuur centraal staat.

4

DE INTELLIGENTE WEERBARE WIJK:

MIDDEN-
BRABANTGLAS

Samen met het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool wil Midden-BrabantGlas de leefbaarheid in het woon- en werkgebied van zijn 4.000 leden (ruim 40.000 mensen in vooral de buitengebieden) verder verbeteren. 

PROJECT

In Midden-BrabantGlas werken de coöperaties van GilzenEnRijenGlas, BaarleNassauGlas, GroenewoudGlas en LangstraatGlas, die gezamenlijk een glasvezelnetwerk beheren en ‘diensten’, samen. Om de leefbaarheid en veiligheid voor hun leden te vergoten, wil MBG digitale diensten toepassen. Denk aan apparatuur en software voor sociale alarmering, brand- en inbraakpreventie, telezorg en culturele activiteiten. MBG heeft het lectoraat gevraagd de komende jaren te helpen met praktijkonderzoek. Het SIDN fonds steunt dit met een innovatiesubsidie ‘Je data de baas’.

Het lectoraat begeleidt de coöperaties met kennisworkshops en met praktijkonderzoek, zodat de leden en de coöperaties tot beter onderbouwde keuzes en plannen voor toepassing van digitale diensten kunnen komen. Vanuit de coöperaties nemen circa 100 huishoudens en ondernemingen deel in innovatieprojecten die het lectoraat organiseert met bijvoorbeeld zorgorganisaties, Brabantse gemeenten, de Veiligheidsregio Brabant Midden West, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en de Provincie Noord-Brabant.

PROJECT

ZICHT OP
ONDERMIJNING

De gemeente Tilburg wil graag eerder, vollediger en beter zicht krijgen op de mate van ondermijning in haar woonwijken. Ondermijning is een belangrijk thema voor gemeentelijk beleid waarin informatiegestuurd werken van betekenis kan zijn. Ook op het gebied van ondermijning wordt samengewerkt om op basis van data meer zicht te krijgen op de prevalentie.De gemeente had al enigszins geëxperimenteerd met een set van indicatoren op het gebied van ondermijning, waarmee trends en ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. De afdeling Intelligence wilde nu, in het kader van het opbouwen van haar informatiepositie, allereerst bepalen of het mogelijk was om op basis van voorspellende indicatoren beter digitaal zicht te krijgen op ondermijning in de wijk en buurt. Met als tweede doel te bekijken op welke manier deze indicatoren kunnen worden ingezet voor analyse en voorspellen van ondermijning en hoe dit aansluit binnen de al aanwezige dashboards en intelligence producten.

Het Expertisecentrum Veiligheid heeft voor de gemeente Tilburg een explorerend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke indicatoren voor ondermijning. Deze vraag past binnen de bredere wens van de gemeente Tilburg om zich te ontwikkelen als smart city die een veilige omgeving biedt aan burgers en ondernemers. In dit onderzoek werken de lectoraten Ondermijning en Digitalisering en Veiligheid samen, in het kader van meerjarige samenwerking, waarbij Digitalisering en Veiligheid zich richt op toepassing voor de ontwikkeling van de intelligente weerbare netwerkorganisatie voor veiligheidsprofessionals en de intelligente weerbare wijk voor burgers en burgerinitiatieven zoals buurtpreventieteams.