INTEGRALE
VEILIGHEID

SJAAK KHONRAAD

LECTORAAT

LECTORAAT

INTEGRALE
VEILIGHEID

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Het lectoraat Integrale Veiligheid richt zich op een boeiend maar weerbarstig domein: de ‘rafelranden’ van de samenleving. Hieronder verstaan we prostituees, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, risicojongeren en multi-problem gezinnen.

We vinden deze mensen doorgaans terug in wijken en buurten waar allerlei maatschappelijke problemen samenkomen en elkaar versterken. Vaak als gevolg van langdurige werkloosheid, slechte huisvesting, problematische onderwijsachtergrond, ongezond leefpatroon of criminaliteit. Het zijn mensen die zich in de steek gelaten voelen en zich genoodzaakt zien hun eigen oplossingen te zoeken.

PROJECT

GETTING A LIFE

PROJECT

MEER DIVERSITEIT
IN POLITIETEAM


Het lectoraat Integrale Veiligheid bestaat niet meer sinds 1 januari 2020 vanwege de pensionering van lector Sjaak Khonraad. In dit rapport blikken twee docent onderzoekers van het lectoraat Integrale Veiligheid, Siwert Meijer en Maria Kennis, terug op hun onderzoek. 

Tegen deze achtergrond proberen docent-onderzoekers te zoeken naar methodieken om deze groepen alsnog te bereiken. Dit gebeurt steeds samen met professionals die dagelijks het contact met deze groepen aangaan. Professionals uit de hulpverlening, onderwijs, politie, gemeentelijke diensten of woningbouwcorporaties. Bij Integrale Veiligheid draait het om de kwaliteit van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen in de veiligheidsketen.

PROJECT

GETTING A LIFE

Mensen die in Nederland in een kwetsbare positie in de marge van de samenleving zijn beland, zij die problemen hebben op meerdere leefgebieden, moeten enorm hun best doen om na moeilijke episodes in hun leven weer aansluiting te vinden. 

DE RIJKDOM VAN ROMMELEN IN DE MARGE

Deze zogeheten ‘moeilijk bereikbare burgers’ ervaren juist dat de samenleving voor hen niet bereikbaar is. Professionele frontlijnwerkers, zoals politieagenten, sociaal werkers, crisisdienstenmedewerkers, komen ze het vaakst tegen. Wat helpt om hun professionele handelen te versterken opdat deze burgers makkelijker en beter aansluiting kunnen vinden EN wel zodanig dat die aansluiting robuust kan worden. Onnodige terugval in institutionele hupverlening is een persoonlijke tragedie en een grote maatschappelijke kostenpost. Terugdringen van zware interventies door stevige gevarieerde relaties op te bouwen is het motto dat we vonden.  

Met 21 studenten heb ik onderzoek gedaan naar de ambulantisering van GGZ, maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg in de Meierij gemeenten in de periode 2017 -2019. We onderzochten de potentiële betekenis van een integrale herstelbenadering en de brede inzet van ervaringsdeskundigen in het veld naast professionele werkers voor deze burgers/ cliënten/ ex-cliënten. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar verwarde personen vanuit casuïstiek van politie, crisisdienst GGZ en crisisdienst buiten kantooruren vanuit Juvans.

Gedurende deze onderzoeksperiode hebben we, naast dat we veel interviews afnamen en meeliepen in het veld, een aantal meetings georganiseerd met stakeholders. Tijdens deze meetings werd complexe casuïstiek besproken om te leren. Deze meetings hebben geen harde nieuwe kennis opgeleverd. Wel heeft het doen van het onderzoek en alle dialogen die daarmee op gang kwamen impact gehad op gemeentelijk beleid. Zo is herstel het leidend concept geworden in de nieuwe regiovisie Beschermd Wonen MO 2020 2024. 

Onnodige terugval in institutionele hulpverlening is een persoonlijke tragedie en een grote maatschappelijke kostenpost

Tot slot hebben we inzichten opgedaan over de voorwaarden waaronder de inzet van ervaringsdeskundigen een substantiële bijdrage levert aan herstelprocessen. Het belangrijkste inzicht is dat stevig inzetten op ervaringsdeskundigheid samen met professionals onder goede voorwaarden leidt tot versterking van professioneel handelen. Professionals worden er betere professionals van.

Voor meer info:
Kenniskringlid
Siwert Meijer MSc
sm.meijer@avans.nl

De inzet van ervaringsdeskundigen wordt breed gedragen en beter gefaciliteerd in de vorm van subsidies aan relevante instellingen. De relatief onbekende crisisdienst buiten kantooruren van Juvans is inmiddels veranderd in het regionaal opererende Crisis en Interventie Team (CIT) onder de vlag van Farent. Dat was een ontwikkeling die weliswaar al gaande was, waar we hebben mede het bewustzijn gecreëerd dat daar een taak ligt voor sociaal werkers in het veld.

PROJECT

MEER DIVERSITEIT IN
HET POLITIETEAM

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Regionale Politie Eenheid Oost-Brabant. De korpsleiding wil onder andere de instroom van politiemensen met een niet-westerse achtergrond versterken. Hoe denken politiemedewerkers hierover, wat zijn hun gezichtspunten? Vinden zij het een urgent onderwerp? 

JE KUNT PAS VERANDERING KRIJGEN ALS JE VERANDERT

Het bottom-up Q-methodologisch onderzoek werd met lector Sjaak Khonraad en vijf mede-onderzoekers van politie Eenheid Oost-Brabant ontwikkeld en uitgevoerd. Er werden zeventig politiemensen geïnterviewd zowel in landelijk als stedelijk gebied. Dit gebeurde door politie-mede-onderzoekers, medewerkers van het Expertisecentrum Veiligheid en ondergetekende. Van de zeventig geïnterviewden (noodhulp, recherche, wijkagenten, intake & service, inclusief operationele experts) waren er negentien met diversiteitskenmerken en een derde van hen was vrouw. 

Met de voorlopige analyse zijn er zes dialoogsessies (‘krokettenbijeenkomsten’) georganiseerd op de politiebureaus waar de interviews zijn gehouden. Met de drieënzestig medewerkers die deelnamen (waarvan veertien geïnterviewden) werd de praktijkrelevantie van de resultaten gecheckt.

Er bleek verdeeldheid over de urgentie voor divers samengestelde politieteams: veertig procent vindt dit sowieso urgent. Dit draagvlak wordt meer dan verdubbeld zodra diversiteit breder wordt gezien dan afkomst, huidskleur, geaardheid of levensbeschouwing; breder met specifieke competenties bijvoorbeeld analytisch vermogen, social media, doelgroepkennis, talenkennis, slechtnieuwsgesprekken of financieel inzicht. Volgens de meerderheid van de onderzochten zijn er kwesties die momenteel nog meer prioriteit hebben: capaciteitsproblemen, rooster- en werkdruk, vergrijzing, P-zorg. Daarna komt volgens hen diversiteit. 

Bij de geïnterviewden bleek de drijfveer tot rechtvaardigheid zeer sterk, zowel extern als intern in de organisatie

Bij de geïnterviewden bleek de drijfveer tot rechtvaardigheid zeer sterk, zowel extern als intern in de organisatie. De beleving al dan niet zichzelf te kunnen zijn heeft veel impact; idem wanneer men kampte met loopbaanfrustratie. Hoe meer ervaring politiemedewerkers hebben met divers samengestelde teams, hoe positiever zij hierover zijn. Met als belangrijkste winst dat een veelzijdige, diverse samenstelling de politie bekwamer maakt en dat het vertrouwen van de samenleving beter wordt gewonnen.

Maria Kennis, docentonderzoeker lectoraat Integrale Veiligheid

RESULTATEN

‘We kunnen niet allemaal keeper zijn, we kunnen niet allemaal aanvaller zijn; een gevarieerd team is beter’

RESPONDENT 64

LECTORAAT

INTEGRALE
VEILIGHEID

SJAAK KHONRAAD

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

Het lectoraat Integrale Veiligheid richt zich op een boeiend maar weerbarstig domein: de ‘rafelranden’ van de samenleving. Hieronder verstaan we prostituees, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen, risicojongeren en multi-problem gezinnen.

We vinden deze mensen doorgaans terug in wijken en buurten waar allerlei maatschappelijke problemen samenkomen en elkaar versterken. Vaak als gevolg van langdurige werkloosheid, slechte huisvesting, problematische onderwijsachtergrond, ongezond leefpatroon of criminaliteit. Het zijn mensen die zich in de steek gelaten voelen en zich genoodzaakt zien hun eigen oplossingen te zoeken.

Tegen deze achtergrond proberen docent-onderzoekers te zoeken naar methodieken om deze groepen alsnog te bereiken. Dit gebeurt steeds samen met professionals die dagelijks het contact met deze groepen aangaan. Professionals uit de hulpverlening, onderwijs, politie, gemeentelijke diensten of woningbouwcorporaties. Bij Integrale Veiligheid draait het om de kwaliteit van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen in de veiligheidsketen.

Het lectoraat Integrale Veiligheid bestaat niet meer sinds 1 januari 2020 vanwege de pensionering van lector Sjaak Khonraad. In dit rapport blikken twee docent onderzoekers van het lectoraat Integrale Veiligheid, Siwert Meijer en Maria Kennis, terug op hun onderzoek. 

PROJECT

GETTING A LIFE

Mensen die in Nederland in een kwetsbare positie in de marge van de samenleving zijn beland, zij die problemen hebben op meerdere leefgebieden, moeten enorm hun best doen om na moeilijke episodes in hun leven weer aansluiting te vinden. 

DE RIJKDOM VAN ROMMELEN IN DE MARGE

Deze zogeheten ‘moeilijk bereikbare burgers’ ervaren juist dat de samenleving voor hen niet bereikbaar is. Professionele frontlijnwerkers, zoals politieagenten, sociaal werkers, crisisdienstenmedewerkers, komen ze het vaakst tegen. Wat helpt om hun professionele handelen te versterken opdat deze burgers makkelijker en beter aansluiting kunnen vinden EN wel zodanig dat die aansluiting robuust kan worden. Onnodige terugval in institutionele hupverlening is een persoonlijke tragedie en een grote maatschappelijke kostenpost. Terugdringen van zware interventies door stevige gevarieerde relaties op te bouwen is het motto dat we vonden.  

Met 21 studenten heb ik onderzoek gedaan naar de ambulantisering van GGZ, maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg in de Meierij gemeenten in de periode 2017 -2019. We onderzochten de potentiële betekenis van een integrale herstelbenadering en de brede inzet van ervaringsdeskundigen in het veld naast professionele werkers voor deze burgers/ cliënten/ ex-cliënten. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar verwarde personen vanuit casuïstiek van politie, crisisdienst GGZ en crisisdienst buiten kantooruren vanuit Juvans.

Onnodige terugval in institutionele hulpverlening is een persoonlijke tragedie en een grote maatschappelijke kostenpost

Gedurende deze onderzoeksperiode hebben we, naast dat we veel interviews afnamen en meeliepen in het veld, een aantal meetings georganiseerd met stakeholders. Tijdens deze meetings werd complexe casuïstiek besproken om te leren. Deze meetings hebben geen harde nieuwe kennis opgeleverd. Wel heeft het doen van het onderzoek en alle dialogen die daarmee op gang kwamen impact gehad op gemeentelijk beleid. Zo is herstel het leidend concept geworden in de nieuwe regiovisie Beschermd Wonen MO 2020 2024. 

De inzet van ervaringsdeskundigen wordt breed gedragen en beter gefaciliteerd in de vorm van subsidies aan relevante instellingen. De relatief onbekende crisisdienst buiten kantooruren van Juvans is inmiddels veranderd in het regionaal opererende Crisis en Interventie Team (CIT) onder de vlag van Farent. Dat was een ontwikkeling die weliswaar al gaande was, waar we hebben mede het bewustzijn gecreëerd dat daar een taak ligt voor sociaal werkers in het veld.

Tot slot hebben we inzichten opgedaan over de voorwaarden waaronder de inzet van ervaringsdeskundigen een substantiële bijdrage levert aan herstelprocessen. Het belangrijkste inzicht is dat stevig inzetten op ervaringsdeskundigheid samen met professionals onder goede voorwaarden leidt tot versterking van professioneel handelen. Professionals worden er betere professionals van.

Voor meer info:
Kenniskringlid
Siwert Meijer MSc
sm.meijer@avans.nl

Bij de geïnterviewden bleek de drijfveer tot rechtvaardigheid zeer sterk, zowel extern als intern in de organisatie

PROJECT

MEER DIVERSITEIT IN
HET POLITIETEAM

JE KUNT PAS VERANDERING KRIJGEN ALS JE VERANDERT

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Regionale Politie Eenheid Oost-Brabant. De korpsleiding wil onder andere de instroom van politiemensen met een niet-westerse achtergrond versterken. Hoe denken politiemedewerkers hierover, wat zijn hun gezichtspunten? Vinden zij het een urgent onderwerp? 

Het bottom-up Q-methodologisch onderzoek werd met lector Sjaak Khonraad en vijf mede-onderzoekers van politie Eenheid Oost-Brabant ontwikkeld en uitgevoerd. Er werden zeventig politiemensen geïnterviewd zowel in landelijk als stedelijk gebied. Dit gebeurde door politie-mede-onderzoekers, medewerkers van het Expertisecentrum Veiligheid en ondergetekende. Van de zeventig geïnterviewden (noodhulp, recherche, wijkagenten, intake & service, inclusief operationele experts) waren er negentien met diversiteitskenmerken en een derde van hen was vrouw. 

Met de voorlopige analyse zijn er zes dialoogsessies (‘krokettenbijeenkomsten’) georganiseerd op de politiebureaus waar de interviews zijn gehouden. Met de drieënzestig medewerkers die deelnamen (waarvan veertien geïnterviewden) werd de praktijkrelevantie van de resultaten gecheckt.

‘We kunnen niet allemaal keeper zijn, we kunnen niet allemaal aanvaller zijn; een gevarieerd team is beter’

RESPONDENT 64

‘De een heeft een helikopterview, die ziet dingen. Een die terughoudender is en een die sociaal heel vaardig is en iemand die heel snel handelt. Als je een goede mix hebt, heb je een heel sterk team'

RESPONDENT 40

‘Je moet een politie zijn die toegerust en toegesneden is op wat er buiten nodig is. En denkkracht om anders naar dingen te kijken hebben we keihard nodig’ 

RESPONDENT 69

RESULTATEN

Bij de geïnterviewden bleek de drijfveer tot rechtvaardigheid zeer sterk, zowel extern als intern in de organisatie. De beleving al dan niet zichzelf te kunnen zijn heeft veel impact; idem wanneer men kampte met loopbaanfrustratie. Hoe meer ervaring politiemedewerkers hebben met divers samengestelde teams, hoe positiever zij hierover zijn. Met als belangrijkste winst dat een veelzijdige, diverse samenstelling de politie bekwamer maakt en dat het vertrouwen van de samenleving beter wordt gewonnen.

Maria Kennis, docentonderzoeker lectoraat Integrale Veiligheid

Er bleek verdeeldheid over de urgentie voor divers samengestelde politieteams: veertig procent vindt dit sowieso urgent. Dit draagvlak wordt meer dan verdubbeld zodra diversiteit breder wordt gezien dan afkomst, huidskleur, geaardheid of levensbeschouwing; breder met specifieke competenties bijvoorbeeld analytisch vermogen, social media, doelgroepkennis, talenkennis, slechtnieuwsgesprekken of financieel inzicht. Volgens de meerderheid van de onderzochten zijn er kwesties die momenteel nog meer prioriteit hebben: capaciteitsproblemen, rooster- en werkdruk, vergrijzing, P-zorg. Daarna komt volgens hen diversiteit.