VEILIGHEID IN
AFHANKELIJKHEIDS-
RELATIES

JANINE JANSSEN

LECTORAAT

LECTORAAT

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJK-
HEIDSRELATIES

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

De focus van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ligt op de professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid. Het onderzoek dat binnen het lectoraat wordt gedaan richt zich daarbij op drie domeinen van dit geweld:

Deze vormen van geweld zijn zo ingrijpend dat zij in de levensloop van slachtoffers en daders doorwerken en ook nog in de generaties daarna. Professionals die met deze typen geweld te maken krijgen, staan voor grote uitdagingen. Centraal in het onderzoeksprogramma van het lectoraat staat daarom het vergroten van hun deskundigheid en weerbaarheid.

1

GEWELD IN HET GEZIN OF DE FAMILIE, WAARONDER KINDERMISHANDELING, PARTNERGEWELD EN OUDERENMISHANDELING

2

GEWELD DOOR PROFESSIONALS EN IN DE INSTITUTIONELE SECTOR, ZOALS ZORG, JUSTITIE, ONDERWIJS EN KERK

3

GEWELD OP HET TERREIN VAN MENSENHANDEL, WAARONDER LOVERBOYPROBLEMATIEK EN PROSTITUTIE

PROJECT

MANNEN-HULPVERLENING

PROJECT

METHODIEKBESCHRIJVING
CARROUSELGROEP

Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan langs drie lijnen. Ten eerste onderzoek en onderwijs; de door onderzoek opgedane kennis wordt onderdeel van de curricula van de relevante Avans-opleidingen, waar mogelijk worden studenten betrokken bij het onderzoek. Zo vergroten we de kennis en vaardigheden van deze toekomstige professionals. De tweede onderzoekslijn is onderzoek naar fenomenen in de levensloop en methodieken voor preventie en interventie:

welke methoden zijn in welke levensfase het effectiefst in het voorkomen en terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Tot slot onderzoek naar de aanpak en rol van professionals: het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg. Ook het versterken van de weerbaarheid van de professionals in de veiligheidszorg wordt onderzocht.

In onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties is aandacht voor mannen vaak onderbelicht. Mannen zijn niet alleen dader maar ook slachtoffer van dit soort geweld. Binnen het lectoraat lopen twee onderzoeksprojecten die aandacht geven aan de verschillende rollen van mannen binnen geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg

PROJECT

MANNENHULPVERLENING

In Nederland is er sinds 2008 structurele, residentiële opvang voor mannen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is echter beperkt onderzoek gedaan naar mannenopvang in Nederland. 

Het onderzoek naar mannenhulpverlening door het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties draagt bij aan kennis over het thema mannenopvang in het algemeen en over de wijze waarop mannen op zoek gaan naar hulp in het bijzonder. 

Wie zijn de mannen in de residentiële mannenopvang en welke gebeurtenissen in hun levensverhalen zijn volgens henzelf bepalend in het al dan niet deelnemen aan hulpverlening en welke invloed heeft etniciteit daarop?

CENTRALE VRAAG IN DIT ONDERZOEK IS:

De laatste hand wordt gelegd aan een casusboek, waarin onder andere verschillende levensverhalen van mannen in de opvang zijn opgenomen

Door middel van narratief onderzoek wordt inzicht verkregen in hoe de mannen in de mannenopvang met geweld in hun leven zijn omgegaan (coping) en wat heeft bijgedragen aan hun beslissing om residentiële hulp te zoeken. Het onderzoek bevindt zich momenteel in een afrondende fase. De laatste hand wordt gelegd aan een casusboek, waarin onder andere verschillende levensverhalen van mannen in de opvang zijn opgenomen. Dit casusboek kan worden ingezet in de opleiding van toekomstige professionals in de veiligheidszorg.

PROJECT

METHODIEKBESCHRIJVING CARROUSELGROEP

In opdracht van Reclassering Nederland is in het najaar van 2019 binnen het lectoraat een methodiekbeschrijving gemaakt van de Carrouselgroep. 

De Carrouselgroep is een door de Reclassering ontwikkeld instrument voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld, dat momenteel wordt ingezet in de regio Eindhoven.

Het omvat een groepstraining voor mannen die dader zijn van huiselijk geweld, met als doel het verkrijgen van inzicht in het ontstaan en voortbestaan van huiselijk geweld, het verkrijgen van inzicht in het eigen aandeel hierin en uiteindelijk uiteraard het stoppen van huiselijk geweld.

 

De methodiekbeschrijving is bedoeld voor professionals in de veiligheidszorg en is inmiddels door Reclassering Nederland uitgegeven in brochurevorm.

Inmiddels is ook vanuit andere gemeenten belangstelling ontstaan voor de inzet van de Carrouselgroep. Daarbij wordt wel gevraagd om inzicht in de effecten ervan.

Dit heeft geleid tot een vervolgopdracht van Reclassering Nederland aan het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties om een meetinstrument te ontwikkelen dat inzicht biedt in de werking van de Carrouselgroep. Begin 2020 wordt hiermee een start gemaakt.

LECTORAAT

VEILIGHEID IN
AFHANKELIJKHEIDS-
RELATIES

JANINE JANSSEN

SCROLL OM MEER TE LEZEN 

De focus van het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties ligt op de professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid. Het onderzoek dat binnen het lectoraat wordt gedaan richt zich daarbij op drie domeinen van dit geweld:

1

GEWELD IN HET GEZIN OF DE FAMILIE, WAARONDER KINDERMISHANDELING, PARTNERGEWELD EN OUDERENMISHANDELING

2

GEWELD DOOR PROFESSIONALS EN IN DE INSTITUTIONELE SECTOR, ZOALS ZORG, JUSTITIE, ONDERWIJS EN KERK

3

GEWELD OP HET TERREIN VAN MENSENHANDEL, WAARONDER LOVERBOYPROBLEMATIEK EN PROSTITUTIE

Deze vormen van geweld zijn zo ingrijpend dat zij in de levensloop van slachtoffers en daders doorwerken en ook nog in de generaties daarna. Professionals die met deze typen geweld te maken krijgen, staan voor grote uitdagingen. Centraal in het onderzoeksprogramma van het lectoraat staat daarom het vergroten van hun deskundigheid en weerbaarheid.

Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan langs drie lijnen. Ten eerste onderzoek en onderwijs; de door onderzoek opgedane kennis wordt onderdeel van de curricula van de relevante Avans-opleidingen, waar mogelijk worden studenten betrokken bij het onderzoek. Zo vergroten we de kennis en vaardigheden van deze toekomstige professionals. De tweede onderzoekslijn is onderzoek naar fenomenen in de levensloop en methodieken voor preventie en interventie:

Het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg

welke methoden zijn in welke levensfase het effectiefst in het voorkomen en terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties? Tot slot onderzoek naar de aanpak en rol van professionals: het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg. Ook het versterken van de weerbaarheid van de professionals in de veiligheidszorg wordt onderzocht.

In onderzoek naar geweld in afhankelijkheidsrelaties is aandacht voor mannen vaak onderbelicht. Mannen zijn niet alleen dader maar ook slachtoffer van dit soort geweld. Binnen het lectoraat lopen twee onderzoeksprojecten die aandacht geven aan de verschillende rollen van mannen binnen geweld in afhankelijkheidsrelaties.

PROJECT

MANNENHULPVERLENING

In Nederland is er sinds 2008 structurele, residentiële opvang voor mannen die slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is echter beperkt onderzoek gedaan naar mannenopvang in Nederland. 

Het onderzoek naar mannenhulpverlening door het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties draagt bij aan kennis over het thema mannenopvang in het algemeen en over de wijze waarop mannen op zoek gaan naar hulp in het bijzonder. 

Door middel van narratief onderzoek wordt inzicht verkregen in hoe de mannen in de mannenopvang met geweld in hun leven zijn omgegaan (coping) en wat heeft bijgedragen aan hun beslissing om residentiële hulp te zoeken. Het onderzoek bevindt zich momenteel in een afrondende fase. De laatste hand wordt gelegd aan een casusboek, waarin onder andere verschillende levensverhalen van mannen in de opvang zijn opgenomen. Dit casusboek kan worden ingezet in de opleiding van toekomstige professionals in de veiligheidszorg.

De laatste hand wordt gelegd aan een casusboek, waarin onder andere verschillende levensverhalen van mannen in de opvang zijn opgenomen

Wie zijn de mannen in de residentiële mannenopvang en welke gebeurtenissen in hun levensverhalen zijn volgens henzelf bepalend in het al dan niet deelnemen aan hulpverlening en welke invloed heeft etniciteit daarop?

CENTRALE VRAAG IN DIT ONDERZOEK IS:

PROJECT

METHODIEK
BESCHRIJVING CARROUSEL
GROEP

In opdracht van Reclassering Nederland is in het najaar van 2019 binnen het lectoraat een methodiekbeschrijving gemaakt van de Carrouselgroep. 

De Carrouselgroep is een door de Reclassering ontwikkeld instrument voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld, dat momenteel wordt ingezet in de regio Eindhoven.

Het omvat een groepstraining voor mannen die dader zijn van huiselijk geweld, met als doel het verkrijgen van inzicht in het ontstaan en voortbestaan van huiselijk geweld, het verkrijgen van inzicht in het eigen aandeel hierin en uiteindelijk uiteraard het stoppen van huiselijk geweld.

 

De methodiekbeschrijving is bedoeld voor professionals in de veiligheidszorg en is inmiddels door Reclassering Nederland uitgegeven in brochurevorm.

Inmiddels is ook vanuit andere gemeenten belangstelling ontstaan voor de inzet van de Carrouselgroep. Daarbij wordt wel gevraagd om inzicht in de effecten ervan.

Dit heeft geleid tot een vervolgopdracht van Reclassering Nederland aan het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties om een meetinstrument te ontwikkelen dat inzicht biedt in de werking van de Carrouselgroep. Begin 2020 wordt hiermee een start gemaakt.