Jaarrapport van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool

Het jaarrapport van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool verschijnt jaarlijks medio april-mei. In dit magazine informeren wij u over de resultaten van afgelopen jaar en de ambities voor de toekomst. Daarnaast bieden we een kijkje bij de lectoraten en projecten.

POSTADRES
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch

CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

POSTADRES
Postbus 90116
4800 RA Breda

BEZOEKADRES
Onderwijsboulevard 215
5223 DE ’s-Hertogenbosch

CONTACT INFORMATIE
088 - 525 64 49
secretariaatEV@avans.nl

EXPERTISECENTRUM
VEILIGHEID

COLOFON
Dit digitaal jaarrapport is tot stand gekomen met dank aan stuurgroep, lectoren, manager en ondersteuning van het Expertisecentrum Veiligheid.

Vormgeving:
Maglr.com

© Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit jaarrapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het expertisecentrum.